RODO

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z usług Sferazmian – RODO

I. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe jest Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sferazmian z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 37/39.

II. Cele, odbiorcy oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Sferazmian przetwarza Państwa dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji uzgodnionych form spotkań w ramach pracy Ośrodka (konsultacji, terapii indywidualnej, terapii grupowej, innych form spotkań) oraz kontaktów towarzyszących tego rodzaju spotkaniom.
2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Sferazmian do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Sferazmian zleca wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (terapeuci, lekarze, pracownicy oraz współpracownicy Sferazmian).
3. Przetwarzania Państwa danych osobowych:
a) wynika z Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1 powyżej;
b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sferazmian jako administratora Państwa danych osobowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Sferazmian przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, wykonywana praca, data urodzenia.
2. Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
3. Pozostałe rodzaje danych osobowych: wykształcenie, sytuacja rodzinna, w tym stan cywilny i posiadane dzieci, stan zdrowia oraz wszelkie inne dane, które zostały przez Państwa podane dla celów, o których mowa w pkt. II powyżej.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II powyżej oraz przez okres 5 lat od zakończenia kontaktów z Sferazmian, ewentualnie do czasu otrzymania przez Sferazmian od Państwa sprzeciwu względem dalszego ich przetwarzania.

V. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Sferazmian zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tym celu należy skontaktować się z Sferazmian pod numerem telefonu +48 607 775 108 lub mailem sferazmian@gmail.com, przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Humani.
4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapominanym). Jeżeli Państwa zdaniem nie mamy podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, w każdej chwili możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzamy dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Polityka prywatności dot. korzystania z serwisu Sferazmian

Polityka prywatności dot. korzystania z serwisu Sferazmian na stronie www.sferazmian.pl jest dostępna tutaj